Contact

Trade Trans Invest, a.s.
:: Lazaretská 23
:: SK-811 09 Bratislava
:: Tel. +421-2-57107511
:: Fax +421-2-57107585
:: E-mail info@tradetrans.com

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka císlo:
3471/B, ICO: 35882778

The company is signed in the Companies register of The District Court Bratislava I, section: Sa, insert
No: 3471/B, ID: 35882778